Obavijest o obradi vaših osobnih podataka

Poštovani prodavatelji otpada,

iako je u društvu CE-ZA-R d.o.o., Zagreb već postojala velika svjesnost o potrebi zaštite vaših osobnih podataka, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), dužni smo vas obavijestiti o svrsi prikupljanja vaših osobnih podataka tijekom postupka kupoprodaje otpada.

Vaše osobne podatke prikupljamo isključivo u svrhu ispunjavanja pravnih obveza društva CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, a koje se temelje na sljedećim pozitivnim zakonskim propisima:

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom,
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom,
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima,
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama,
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom,
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest,
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom,
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima,
 • Pravilnik o katalogu otpada,
 • Zakon o porezu na dohodak,
 • Pravilnik o porezu na dohodak,
 • Zakon o računovodstvu.

Obrađivanje vaših osobnih podataka je nužno kako bi se postupak kupoprodaje otpada te isplata naknade izvršila u skladu sa zakonom. U slučaju da nam ne omogućite obradu vaših osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti provesti postupak kupoprodaje otpada.

Društvo CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, kao Voditelj obrade vaših osobnih podataka radi ispunjavanja prethodno navedene svrhe jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita Vaših osobnih podataka.

Slijedom navedenog, pristup vašim osobnim podacima imaju pojedini odjeli unutar društva CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, upravljačko društvo C.I.O.S. GRUPA d.o.o. te tijela javne vlasti Republike Hrvatske.

Vaše osobne podatke pohraniti ćemo onoliko dugo koliko je dozvoljeno pojedinim zakonskim odredbama. Dokumentacija iz našeg kupoprodajnog odnosa mora se čuvati najmanje 11 (jedanaest) godina temeljem Zakona o računovodstvu, odnosno najmanje 5 (pet) godina temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. U pojedinim slučajevima postupaka pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske koji su u tijeku, ovo razdoblje pohranjivanja može trajati i dulje. Protekom zakonski određenih rokova čuvanja osobnih podataka unutar pojedinih dokumenata, isti će biti uklonjeni na siguran način. 

Također vas želimo obavijestiti da u bilo kojem trenutku možete ostvariti sljedeća prava:

 • pravo na pristup vašim osobnim podacima,
 • pravo na ispravak vaših osobnih podataka,
 • pravo na brisanje vaših osobnih podataka ako je primjenjivo,
 • pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako je primjenjivo,
 • pravo na ulaganje prigovora na obradu vaših osobnih podataka,
 • pravo na prenosivost vaših podataka ako je primjenjivo,
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

Kako bi kao prodavatelj otpada ostvarili gore navedena prava, ljubazno vas molimo da sačuvate dokumentaciju/podatke o kupoprodaji kako bi mogli udovoljiti vašem zahtjevu.

Za detaljnije upite na koje vam nismo odgovorili u ovoj obavijesti i vezano uz slanje zahtjeva za ostvarivanjem vaših prava molimo vas da se obratite našem timu za zaštitu osobnih podataka, na e-mail adresu zastitapodataka@cios.hr.

Zahvaljujemo vam na suradnji i na vašem povjerenju.